HOME > General Information > Overview and Key Facts > History > Deans Past and Present

Deans Past and Present

Year(s)Names of Past Deans
1949/5/31 Tadao Yanaihara
1951/12/14 Isoji Aso ( Acting Dean)
1951/12/21 Isoji Aso
1952/12/22 Sadashi Takagi
1954/3/31 Naoshiro Tsuji
1958/4/1 Atsushi Kawaguchi
1960/4/1 Natsuo Shumuta
1963/4/1 Shigeru Aihara
1966/4/1 Akio Abe
1968/4/1 Mokichiro Nogami
1968/11/14 Jiro Tamura
1969/2/14 Sachio Takagi ( Acting Dean)
1969/2/20 Makoto Takahashi
1969/5/26 Tasuku Hara
1971/4/1 Hajime Yamashita
1972/3/14 Sachio Takagi
1974/3/14 Hiroshi Koyama
1976/3/14 Shozo Ohmori
1978/1/1 Motoo Kaji
1980/1/1 Hiroshi Isoda
1982/1/1 Nagayo Honma
1984/1/1 Shoichiro Koide
1985/1/10 Hideo Mohri (Acting Dean)
1985/2/16 Akira Takeda
1987/2/16 Hideo Mohri
1989/2/16 Koichi Aoyagi
1991/2/16 Yoshiya Harada
1993/2/16 Shigehiko Hasumi
1995/2/16 Munetake Ichimura
1997/2/16 Wataru Ohmori
1999/2/16 Setsuro Asano
2001/2/16 Motoo Furuta
2003/2/16 Makoto Asashima (Message from the Dean) *In Japanese
2005/2/16 Youichi Kibata (Message from the Dean) *In Japanese
2007/2/16 Norimichi Kojima (Message from the Dean) *In Japanese
2009/2/16 Susumu Yamakage (Message from the Dean) *In Japanese
2011/2/16 Toshikazu Hasegawa (Message from the Dean) *In Japanese
2013/2/16 Yojiro Ishii (Message from the Dean)
2015/4/1 Keiichiro Ogawa (Message from Dean)
2017/4/1 Atsushi Ishida (Message from Dean)
2019/4/1 Kunihiro Ohta(Present)

General Information